Wat is HACCP?

De oorsprong van HACCP komt uit de Amerikaanse ruimtevaart. Daar de missies niet mochten mislukken door voedselvergiftiging en als een onacceptabel risico werd beschouwd. Immers het retourneren van bedorven voedsel was onmogelijk. De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Naar het Nederlands vertaald; gevarenanalyse en kritische beheerspunten. Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. HACCP is een systeem welke gebaseerd is op zeven principes. Het is dus geen tastbare handleiding met voorschriften. Bedrijven moeten dus zelf het preventieve systeem uitvoeren en toepassen. De zeven principes;

  1.  Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2.  Stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast – de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt.
  3.  Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
  4.  Stel vast hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitord” worden.
  5.  Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
  6.  Pas verificatie toe – een periodieke check om na te gaan of de HACCP-aanpak goed werkt.
  7.  Houd documentatie en registraties bij – leg vast wat je hebt aangepast en hoe.